مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

متولدین ماه

زهرا شهیری طبرستانی

1389/3/5
9 ساله شده

زهرا شهیری طبرستانی

باران اسداله زاده

1390/3/5
8 ساله شده

باران اسداله زاده

صبا یوسفی

1386/3/6
12 ساله شده

صبا یوسفی

سلوا یزدانی

1391/3/6
7 ساله شده

سلوا یزدانی

رومیسا اکبری

1392/3/7
6 ساله شده

رومیسا اکبری

سارینا صالحی

1392/3/10
6 ساله شده

سارینا صالحی

سورینا  سامانی شهمیری

1386/3/12
12 ساله شده

سورینا سامانی شهمیری

مریم لفوری

1391/3/16
7 ساله شده

مریم لفوری

یسنا باباجانی

1388/3/19
10 ساله شده

یسنا باباجانی

دلناز پولایی

1386/3/26
12 ساله شده

دلناز پولایی

سیده فاطره حسینی ایمنی

1392/3/29
6 ساله شده

سیده فاطره حسینی ایمنی

سحر مهرائی حمزه کلائی

1390/3/31
8 ساله شده

سحر مهرائی حمزه کلائی