مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

متولدین ماه

نیکی مومنی

1391/5/2
7 ساله شده

نیکی مومنی

فاطمه بابکی

1388/5/3
10 ساله شده

فاطمه بابکی

منتا یوسفی تبار امیری

1387/5/5
11 ساله شده

منتا یوسفی تبار امیری

منتا یوسفی تبار

1387/5/5
11 ساله شده

منتا یوسفی تبار

فاطیما گتابی احمدچالی

1389/5/14
9 ساله شده

فاطیما گتابی احمدچالی

حنانه روحی چاری

1391/5/14
7 ساله شده

حنانه روحی چاری

مریم بابکی

1392/5/14
6 ساله شده

مریم بابکی

شارینا نارسای

1392/5/14
6 ساله شده

شارینا نارسای

كیانا اسدی

1390/5/16
8 ساله شده

كیانا اسدی

ماه گل مسافری

1390/5/23
8 ساله شده

ماه گل مسافری