مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

متولدین ماه

نیکی مومنی

1391/5/2
8 ساله شده

نیکی مومنی

منتا یوسفی تبار امیری

1387/5/5
12 ساله شده

منتا یوسفی تبار امیری

منتا یوسفی تبار

1387/5/5
12 ساله شده

منتا یوسفی تبار

فاطیما گتابی احمدچالی

1389/5/14
10 ساله شده

فاطیما گتابی احمدچالی

حنانه روحی چاری

1391/5/14
8 ساله شده

حنانه روحی چاری

شارینا نارسای

1392/5/14
7 ساله شده

شارینا نارسای

ماه گل مسافری

1390/5/23
9 ساله شده

ماه گل مسافری