مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

متولدین ماه

معصومه مشعل چی امیری

1386/8/6
12 ساله شده

معصومه مشعل چی امیری

سارا میرحسینی

1389/8/14
9 ساله شده

سارا میرحسینی

مانا یوسف نیا

1387/8/16
11 ساله شده

مانا یوسف نیا

سیده فاطمه زهرا حسینی ایمنی

1386/8/26
12 ساله شده

سیده فاطمه زهرا حسینی ایمنی

سیده فاطمه حسینی ایمنی

1387/8/28
11 ساله شده

سیده فاطمه حسینی ایمنی

نازنین زینب  حسینعلی زاده

1390/8/29
8 ساله شده

نازنین زینب حسینعلی زاده

آیسانا صادق پور شوبکلائی

1390/8/29
8 ساله شده

آیسانا صادق پور شوبکلائی

هانیتا گتابی

1386/8/29
12 ساله شده

هانیتا گتابی