مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

امتحانات در حال برگزاری


نام آزمون: علوم
نام مربی: مدیر سایت
مقطع تحصیلی:

آزمون 20 سوالی دوره ششم ابتدایی مدرسه مه چهرگان بابل

شرکت در آزمون »


نام آزمون: بخوانیم و بنویسی
نام مربی: مدیر سایت
مقطع تحصیلی:

درس ادبیات فارسی

شرکت در آزمون »


نام آزمون: هدیه های آسمانی
نام مربی: خانم حاتمی
مقطع تحصیلی: Your favorite color is blue!

آزمون هدیه های آسمانی


شرکت در آزمون »


نام آزمون: 1
نام مربی: 1
مقطع تحصیلی: Your favorite color is red!

1    


شرکت در آزمون »