مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

آدرس مرکز

مسیر اول:کمربندی غربی-ضرابپوری-آژانس گل-داخل خیابان-چهار راه دوم

مسیر دوم:شهاب نیا -حر 8 انتهای خیابان دست راست