مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

توضیحات مشاور عزیز درمورد چگونگی درس خواندن در فصل امتحانات


توضیحات مشاور عزیز درمورد چگونگی درس خواندن در فصل امتحانات و داشتن حس مسئولیت پذیری برای کاهش استرس و کسب نتیجه عالی در امتحانات پایان سال برای دانش آموزان 


بازگشت 1398/02/14