مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

كلاسهاي هوش و استعداد تحليليكلاسهاي هوش و استعداد تحليلي 

با حضور خانم دكتر نظري 

پايه هاي دوره دوم مه چهرگان از تابستان امسال تا تابستان سال اينده بصورت هفتگي 

متقاضيان تابستان از الان تا  ٢٠تير فرصت ثبت نام دارند 

بازگشت 1398/04/15