مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

پدر و مادرها گوشی های هوشمند را کنار بگذارید.


پدر و مادرها گوشی های هوشمند را کنار بگذارید.


رشد مغز کودک از طریق تعامل کلامی و غیر کلامی مداوم بین والدین و کودک تغذیه می شود. در نتیجه مهم است، هر زمان که مقدور بود روی این زمان ارزشمند تمرکز کنند نه روی تکنولوژی.متخصصین اطفال از پدر و مادر ها می خواهند که با کودکانشان بازی های تعاملیِ چهره به چهره انجام دهند، حتی اگر این به معنای سپری کردن زمان کمتر در خانه با گوشی های هوشمند و تبلت هایشان باشد.

بازگشت 1398/04/15