مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

تبريك مجدد به خانواده بزرگ مه چهرگان


دانش اموزان عزيز 

اوليا فرهيخته 

طبق امار ارسالي از مدارس 

مه چهرگان با توجه به جمعيت دانش اموزي ششم 

با ٣٠٪؜ قبولي  پيشتاز مدارس ميباشد

بالاترين درصد ثبت شده ٢٥٪؜ قبولي بوده كه در مدارس بزرگ و مدعي صاحب نام ميباشد

احسنت به همت والاي شما عزيزان 

باسپاس از موسس محترم با برنامه ريزيهاي دقيق و ايجاد بستر مسابقات وكسب افتخارات   خانم نبي زاده عزيز 

ومدير عزيز بابت پيگيريها و زحمات 

و شما دانش اموزان پرتلاش بازگشت 1398/05/13