مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

کم_رویی


هميشه احساس كودك خجالتی را تاييد كنيد. وقتي ترسيد نگيد اين كه ترس نداره يا نترس، بايد گفت ميدونم ميترسي.


 در صورت نفي و رد احساس كودك، او به اين نتيجه ميرسد كه من هيچي نميفهمم، هر چه احساس ميكنم اشتباه است و شروع به نفي احساس خود و شخصيت خود ميكند.

بازگشت 1398/05/13