مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

باسلام اوليا محترم مدرسه بعلت كثرت سفارش مدارس براي لباس فرم


هرچه سريعتر براي دريافت معرفي نامه فرم لباس مدرسه بدفتر مراجعه 

توليدي فقط وفقط تا فردا پذيرش خواهد داشت 


بعداز اين تاريخ هيچگونه مسئوليتي متوجه مدرسه وتوليدي نخواهد بود

بازگشت 1398/05/13