مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

جلسه هم انديشي


جلسه هم انديشي هفتگي معلمان و پرسنل دبستان مه چهرگان  و كارگاهانگيزشي و يادگيري معكوس    باسخنان موسس محترم خانم نبي زاده  در سال تحصيلي جديد

بازگشت 1398/05/20