مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

نظر یک ریاضی دان را درباره انسانیت پرسیدند ، درجواب گفت:


نظر یک ریاضی دان را درباره انسانیت پرسیدند ، درجواب گفت:

اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم,

اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک میگذارم ۱۰

اگر پول هم داشته باشد یک صفردیگر جلوی عدد۱۰میگذارم:۱۰۰

 اصل و نسب هم باشد یک صفر دیگر جلوی عدد ۱۰۰ میگذارم.۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد ۱ رفت(اخلاق رفت)  چیزی به جز صفر باقی نمی ماند۰۰۰

و صفر  هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد.

مواظب" یک " خودتون باشید!


بازگشت 1398/04/15